ŠACHLOVÁ, Ž. Využití odpadů z potravinářských výrob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelková, Jiřina

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Studium literatury a její zpracování D
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Závěry práce a jejich formulace D
Využívání konzultací při řešení práce D
Celkový přístup k řešení úkolů D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Trachtová, Štěpánka

Tématem předkládané bakalářské práce je využití odpadů z potravinářských výrob. Autorka se pokusila nastínit stav uvedené problematiky, především možnost využití odpadů z potravinářských výrob, jejich vznik, nakládání s nimi, jejich recyklaci a prevenci vzniku. Jak je uvedeno v abstraktu práce, bylo jejím cílem i navržení ideálního postupu nakládání s odpady a seznámení s odpovídající legislativou. I přes autorčinu snahu nebyly některé z těchto cílů zcela splněny. Především chybí nastínění jak předcházet vzniku odpadu z potravinářských výrob či snižovat jejich množství, dále bližší legislativní ošetření této problematiky v rámci České republiky a Evropské unie i možnost, kterou skýtá využití biodegradace odpadů mikroorganismy a představení vhodných mikroorganismů. Velkým nedostatkem bakalářské práce jsou zdroje, ze kterých autorka čerpala. Jedná se o neaktuální literaturu, což se odráží i v samotném obsahu bakalářské práce. Autorka zde nesděluje žádné nové poznatky, kterých bylo v současnosti v dané problematice dosaženo, případně jaké je v současné době pole zájmu. Využití zahraniční literatury je velmi omezené. Jednotlivé kapitoly jsou často v celém rozsahu převzaty z jednoho lzdroje (např. kapitola 3.4.; 3.7.; 3.10). Dalším hrubým nedostatkem předkládané práce je neuvedení zdrojů použitých obrázků. Autorka v textu použila 20 obrázků, avšak pouze u 6 z nich je uvedeno odkud je autorka převzala. Práce je věnována odpadům z potravinářských výrob, proč byly tedy jako příklad katalogového čísla zvoleny odpadní barvy a laky… (viz strana 7)? Není uvedeno, z jakého zákona vychází toto třídění odpadů. Na straně 17 uvádí autorka informace o možnosti využití odpadů pro zisk potravin, není zde však uveden zdroj, z něhož jsou tyto informace čerpány. Jsou snad výsledkem vlastního výzkumu autorky? Podobá situace, tedy chybějící zdroj informací je i na dalších stranách práce (str. 5, 8, 9, 10, 13, 22, 24). V kapitolách 3.1.6. jsou krátce zmíněny různé druhy obalů používaných v potravinářském průmyslu, možnosti jejich recyklace či dalšího využití chybí. Samotné recyklaci odpadů je věnována kapitola 3.7.1., je zde zmíněna pouze nutnost odpad třídit, ale více prostoru není této problematice věnováno. Proč? V kapitole 3.7.2 je věnována pozornost skládkování odpadů. Není zde vůbec zmíněn odpad z potravinářských výrob, do jakých skupin by dle vyhlášky tento odpad patřil? Autorka mohla více pozornosti věnovat možnosti biologické detoxikaci nebezpečných odpadů - biodegradaci, ostatně to bylo jedním z hlavních cílů bakalářské práce. Kapitola věnovaná prevenci vzniku odpadů je v závislosti na tématu bakalářské práce nedostatečně rozpracována. Nadpis kapitoly 3.9. Úlohy mikroorganismů v potravinářství podle mého názoru zcela neodpovídá jejímu obsahu ani zaměření dané práce. Stejně tak je tomu i v kapitole následující. V jednotlivých podkapitolách jsou následně uvedeny 3 rody plísní produkujících mykotoxiny. Z jakého důvodu tyto zde rody autorka publikuje? Jaký je jejich vztah k produkci či likvidaci odpadů z potravinářského průmyslu? Jedná se snad o mikroorganismy využívané při zpracování odpadů, jejichž vytyčení autorka zmiňuje v závěru práce? Chybí seznam zkratek použitých v textu. Na stranách 16 a 18 není text zarovnán do bloku. Číslování citací neodpovídá pořadí jejich použití v textu. Z jazykového hlediska působí práce nesourodě, tvrdě a nepropracovaně. Celkově práce obsahuje řadu nesrovnalostí. Čitelnost práce je v důsledku toho velmi snížena. Přes výše uvedené nedostatky práci hodnotím stupněm "dostatečně / E" a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace E
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Závěry práce a jejich formulace D
Logické členění práce D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 16306