ARTÝSZKOVÁ, J. Pivovarství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelková, Jiřina

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Illková, Kateřina

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním problematiky výroby piva se zaměřením na české podmínky a klasickou technologii Teoretická část shrnuje historii tohoto průmyslového odvětví, postup výroby piva a některé moderní metody při jeho výrobě. Experimentální část je zaměřena na sledování vybraných parametrů jak v průběhu vaření a kvašení piva, tak i při výstupmí kontrole při stáčení. Drobné připomínky bych měla jen ke členění práce (číslování podkapitol), odsazení odstavců a umístění tabulek a obrázků. Předložená bakalářaká práce se mi líbila a hodnotím ji velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16307