KNAPČÍK, L. Měření solárního záření a kalibrace snímačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce je tématika Měření solárního záření a kalibrace snímačů. Text má 42 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Student pracoval samostatně a práci se průběžně konzultovat. Velice ocenit, že student pracoval i se zahraniční literaturou včetně článků v databázích dostupných v knihovně VUT. Práce obsahuje rešeršní část týkající se měření solárního záření, dále je v práci přehled dostupných snímačů solárního záření. Dále je popsána kalibrace snímačů solárního záření, která je pak prakticky provedena pro dva Pyranometry firmy Tlusťák. Kalibrace vyžadovala zpracování velkého objemu dat ze dvou kalibrovaných pyranometrů a z jednoho etalonového. Student navrhl dva matematické postupy kalibrace a kalibraci provedl oběma způsoby a tyto vzájemně porovnal. Je třeba zdůraznit, že výsledky kalibrace budou dále využívány při měření solárního záření na Energetickém ústavu a navržená metodika kalibrace bude užívána při dalších kalibracích. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Michal

Velmi kvalitní bakalářská práce. Uchazeči se k danému tématu, které je aktuální a z praktického hlediska přínosné, avšak nepříliš frekventované, podařilo shromáždit značné množství zdrojů. Oceňuji rovněž pečlivě uváděné citace. K práci mám jen minimum připomínek a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19472