GREGUŠOVÁ, B. Identifikace vybraných bakterií v sýrech pomocí PCR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Španová, Alena

Diplomantka při vypracování diplomové práce pracovala s výrazným pracovním nasazením. Do laboratoře ÚPCHBT nově zavedla několik PCR metod. Její diplomová práce přináší nové výsledky. Část výsledků byla publikována formou posteru na vědecké konferenci. Tím je práce nadstandardní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burdychová, Radka

Práce je členěna do logických celků, které na sebe navazují. Trochu mě zaráží poněkud velmi krátká literární rešerže - k daná problematice existuje široká škála literatury, bylo by asi vhodnější problematiku trochu více rozebrat. Autorka se musela naučit řadu náročních experimentálních metod, což velmi oceňuji. K práci mám následující dotazy: 1. Bylo publikováno, že výskyt Clostridium tyrobutyricum v sýrech ještě nemusí zname¨nat, že dojde k nežádoucímu jevu pozdního duření. Jaká koncentrace tohoto mikroorganismu a jaké podmínky jsou nutné k vyvolání zmíněného jevu? 2. Jaké postupy můžeme použít k zabránění výskytu Clostridií v sýrech? lze toto řešit v rámci HACCP? 3. jak by mohly být vámi optimalizované PCR využity v praxi, mohly by je používat např. provozní laboratoře?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 16322