SŮKAL, J. Stanovení poklesu tlaku napájecího čerpadla v závislosti na kmitání hladiny v napájecích nádržích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Bakalářská práce obsahuje základní informace týkající se Bernoulliho rovnice, jejího vzniku, řešení a okrajových podmínek. Autor velmi přehledně a podrobně zpracoval dostupné informace o základních rovnicích hydromechaniky. Provedl rešerši typů proudění, možných ztrát a vlivů na kapalinu v potrubí. V rámci bakalářské práce se autor seznámil s problematikou řešení Bernoulliho rovnice s nestacionárním členem. Jako výsledek zpracoval časovou závislost výchylky hladiny v nádrži v závislosti na čase, platnou pro nestlačitelnou kapalinu a tuhé potrubí. Své výsledky numericky a graficky zpracoval na příkladě. Bakalářská práce částečně splnila svůj účel, autor práce dospěl k výsledkům dobře použitelným pro další studium, eventuelně rozšíření na diplomovou práci, ovšem nedospěl ke všem výsledkům daným zadáním. Pracoval samostatně ovšem zejména ze začátku velmi nepravidelně, proto nestihl dopracovat celé zadání. Bakalářská práce je po grafické i gramatické stránce na slušné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hudec, Martin

Práce je přehledně rozdělena do základních osmi kapitol. V prvních třech kapitolách autor definuje obsah své práce, krátce zmiňuje životopisné údaje Daniela Bernoulliho a definuje pojmy a matematické vztahy, s kterými následně pracuje. Další část práce je zaměřena na odvození Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu z Eulerovy rovnice hydrodynamiky. Autor stručně uvádí postup odvození, včetně komentáře jednotlivých úprav. V páté kapitole se dosavadní odvození rozšiřuje na problém proudění skutečné kapaliny s uvažováním třecích ztrát po délce a místních ztrát. Všechny odvození a poznatky se aplikují v sedmé kapitole, kde student zavedl model dvou spojených nádob s kmitající volnou hladinou za předpokladu zjednodušujících okrajových podmínek. Uvažuje nestlačitelnou kapalinu, laminární proudění a zanedbává místní ztráty. Výsledkem je diferenciální rovnice druhého řádu, jejímž řešením je závislost výchylky hladiny v nádrži na čase. Pro větší názornost je uveden konkrétní příklad dvojice spojených nádob s konkrétním zadáním a jeho následné numerické řešení. V závěru autor pouze shrnuje dosažené výsledky, avšak se již dále nevyjadřuje k návaznosti na původní téma práce, které mělo za cíl využít Bernoulliho rovnici pro určení poklesu tlaku na sání čerpadla. Student prokázal, že je schopen pracovat samostatně s literaturou, orientovat se v dané problematice, ale nenaplnil zcela zadání bakalářské práce. Práce je na dobré grafické úrovni a obsahuje jen dílčí nedostatky: str. 22, 23, 24 - obr. 5-7: nízká kvalita barevných obrázků str. 29 – objevu str. 33 – v moment Bakalářskou práci Jaroslava Sůkala doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19469