VALÍČEK, J. Realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro vysokoteplotní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezníček, Michal

Na vzorcích se student pokusil zrealizovat vysokoteplotní vývody pro připojení tlustovrstvých obvodů pro speciální aplikace. Tato práce je svým charakterem značně experimentální a to hlavně z důvodu nepředvídaných komplikací s přístrojovým vybavením laboratoře. I přes tyto komplikace však student alternativními způsoby dosáhnul splnění v podstatě všech úkolů stanovených v zadání. V průběhu celého roku práce byl student aktivní, pravidelně docházel do laboratoře a sám inicioval konzultace, na kterých byly řešeny konkrétní a věcné problémy. Ve druhé polovině práce byl už student v podstatě soběstačný a zvládal sám (po krátké konzultaci) modifikovat další postup v řešení dané problematiky. Formální zpracování práce je na dobré úrovni. Práci s literaturou zvládl student velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Jankovský, Jaroslav

Zadání diplomové práce požaduje obtížnou realisaci.V této práci bylo bezezbytku splněno. Diplomant prokázal řešením fantazii a schopnost improvizovat. Práce je po grafické stránce pěkná, nemám připomínky. Výběr a využití studijních pramenů je na dobré úrovni, z daného oboru se vyskytuje málo pramenů a nutí autora k hledání vlastních řešení. Experimentální výstupy práce jsou užitečné, a povedou jistě k nalezení praktického řešení vývodového systému pro HIO pracující ve vysokých teplotách. V práci jsou odzkoušeny některé nové technologie a materiály a nalezeno řešení kontaktního systému. Vzhledem k rozpracovanosti tématu a skutečnosti, že vývody jsou určeny pro řešení úkolu NOMEN, nedoporučuji v současné době dílčí výsledky publikovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 40915