BALCAROVÁ, A. Adaptivní segmentace EEG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubicová, Vladimíra

Študentka sa v práci venuje problematike segmentovania EEG signálu na stacionárne úseky. Prínosom práce je riešenie stanovenia medze pomocou bieleho šumu. Študentka v práci podrobne popisuje postup riešenia a uvádza aj výsledky štyroch metód segmentácie. Teoretická časť práce je síce napísaná stroho, ale žiadne základné informácie v nej nechýbajú. Po formálnej stránke práca obsahuje len malé nedostatky. Počas riešenia bakalárskej práce bola študentka aktívna.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kozumplík, Jiří

Náplní předložené práce je adaptivní segmentace signálu EEG, která slouží k automatickému kvalifikovanému odhadu stacionárních úseků signálu. Autorka popsala 4 metody, u „Adaptivní segmentace na základě predikce“ je postup segmentace nejasný - co je míněno větou „Vyhodnocuje se míra diferencí mezi spektry signálu v referenčním a testovacím oknu pomocí autokorelačních funkcí chyby predikce“? Čtvrtá metoda „Segmentace na základě míry diference střední amplitudy a frekvence“ budí pochybnosti, že vypovídá o stacionaritě signálu z hlediska autokorelace, která je důležitá pro spektrální analýzu signálu. Hodnota Aw podle vztahu (9) není odhadem střední amplitudy a rovněž o Fw podle (10) pochybuji jako o odhadu střední frekvence. Musím ovšem dodat, že tyto kritické připomínky bych měl směřovat ke zdroji, ze kterého autorka čerpala a popis metod převzala i s nedostatky. V praktické části se autorka pokusila porovnat výsledky segmentace podle střední amplitudy a frekvence a podle metody založené na porovnávání výkonových spekter úseků signálů. Více pozornosti mohla autorka věnovat volbě délek porovnávaných úseků. Za pozitivní považuji skutečnost, že použila jak neparametrické, tak i parametrické metody odhadů spekter a dále pak snahu o pokud možno objektivní stanovení prahové diference z analýzy generovaného bílého šumu. Formální zpracování projektu je na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 51779