NAVRÁTIL, R. Software pro měření reakční doby při optické stimulaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bubník, Karel

Práce je velmi kvalitně, věcně a přehledně zpracována. Student vytvořil funkční aplikaci, na které ověřil ovlivnění reakční doby různými stimuly a stavy objektu. Student v práci postupuje věcně, systematicky a s hlubokým porozuměním celé problematiky. Práci nemohu vytknout nic zásadního.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Student se měl zabývat fyziologií oka, principem vidění a zejména metodami měření reakční doby při optické stimulaci. Předložená práce má rozsah 31 stran vlastního textu a 5 stran příloh. Práce je členěná do 8 kapitol. Teoretický úvod s popisem fyziologie oka, principu vidění a popisu metod pro měření reakční doby tvoří menší část práce, převážná část práce je věnována návrhu aplikace, tvorbě protokolu měření, implementaci programu a samotnému vyhodnocení dosažených výsledků. Tento přístup dokazuje velké zaujetí tématem a zodpovědný přístup k práci. Navržený program byl implementován v jazyce C# a data s nastavením a výsledky jsou ukládány do databáze SQL. Program umožňuje jednoduché a intuitivní měření reakční doby. V práci jen postrádám podrobnější popis testovacích obrazců. Rovněž by bylo vhodnější celé testování koncipovat jako hru s ukazatelem skóre a porovnáváním s fiktivními protihráči. Tohle řešení by nejspíše potlačilo jistou otupělost testovaných osob při větším počtu testovacích obrazců. Přes tyto drobné výtky je zadání práce splněno v celém rozsahu. Po formální stránce je práce na výborné úrovni, formátování i členění textů je velice přehledné.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 51788