JURÁSEK, M. Elektrické a tepelné vlastnosti bezolovnatých pájených spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Schnederle, Petr

Student Matěj Jurásek v teoretické části vypracoval rešerži základních materiálů používaných v oblasti pájení se specializací na vlastnosti pájecích slitin. Dále popsal technologické a procesní požadavky související s pájením. V poslední části teoretické rešerže se zabýval spolehlivostí pájených spojů. Student se v problematice rychle a samostatně orientoval avšak zpracovaných metod není příliš mnoho. V praktické části student navrhl substrát pro testování, osadil jej, spolehlivě zapájel a analyzoval procesní kroky. Poté stanovil čtyřbodouvou měřící metodu, jako vhodnou v našich podmínkách, pro měření povrchového odporu. Vyhodnotil změny povrchového odporu vlivem pájení v ochranné atmosféře pro čtyři typy pájecích past v kombinaci s organickým i anorganickým základním nosným substrátem. V dalším kroku poté vyhodnotil změny vlivem opakovaného stárnutí. Při práci v laboratoři byl student dochvilný, svědomitý a samostatný. Práce je po jazykové stránce na průměrné úrovni. Samotné zadání práce bylo v průběhu několikrát měněno z technických důvodů. Pan Jurásek jej splnil. Student prokázal potřebné vědomosti a znalosti.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Adámek, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou technologie bezolovnatého pájení se zaměřením na testování vlastností pájených spojů. Hlavním cílem práce je získání informací o změnách elektrických vlastností spojů v závislosti na druhu pájecí slitiny, zbytkové koncentraci kyslíku v atmosféře, na použitém základním materiálu a povrchových úpravách kontaktních ploch desek plošných spojů. V úvodní části práce jsou popsány základní materiály a součástky pro povrchovou montáž. Následuje kapitola, ve které je podrobněji rozebráno pájení v elektrotechnice od formování pájeného spoje přes pájecí slitiny a tavidla až po druhy pájení. Teoretická část je zakončena kapitolou o spolehlivosti pájených spojů a metodami jejich testování. Dále student popisuje v praktické části experimenty s pájením v kontrolované atmosféře pro různé druhy materiálů spojů a substrátů a pro různé druhy povrchových úprav. Student se dopouští výjimečně jen drobných nepřesností. Např. na obr. 5 by bylo vhodné doplnit do diagramu ochrannou atmosféru, protože o ní student dále pojednává. Na str. 15 při popisu formování spoje po jednotlivých fázích, kdy smáčivosti povrchu a difúzi jsou věnované samostatné kapitoly, by bylo vhodnější vložit i fázi krystalizace pájky do samostatné kapitoly. Dále např. by bylo vhodné doplnit do obrázku senzor a měřič tlaku, o kterém se student zmiňuje při popisu zařízení. I přes tyto drobné nepřesnosti má práce po odborné stránce velmi dobré zpracování. Formální stránka práce je na běžné úrovni, která poněkud kazí jinak velmi dobré zpracování práce. V práci je možné najít běžné formální chyby, např. slova s chybějícími písmeny (např. hned v abstraktu na 1 řádku „zamřena“ místo „zaměřena“) nebo v práci chybí mezery mezi slovy a interpunkční znaménka. Je možno nalézt slovesa i v ne zcela běžné 1. osobě množného čísla. V práci také nejsou vysvětleny všechny uvedené zkratky (např. ZM, TCE, …). Na str. 18 je u některých písmen jiný font písma. Na str. 13 je uveden obr. 2 s příklady pouzder některých SMD součástek, který vypadá jako kopírovaný, avšak není u něj uveden zdroj literatury. Při psaní chemické značky molekuly kyslíku O2 je dvojka na některých místech uvedena bez indexování nebo jako horní index. Od obr. 22 je číslování obrázků posunuto o 1 vzhledem k číslům obrázků v textu. Vzhledem k výše jmenovaným skutečnostem hodnotím práci stupněm: Velmi dobře B (88 bodů)

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 54769