MANGOVÁ, M. Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Bakalářská práce Marie Daňkové zpracovává obtížné téma tzv. řídkých řešení nedourčených lineárních rovnic. Tato tématika spojuje několik matematických obroů a má řadu aplikace v inženýrské oblasti. Oceňuji studentčinu iniciativnost, pracovní morálku a samostatnost, se kterými se dokázala v problematice zorientovat. Často přišla i se svými návrhy, kam práci posunout. Práci bych vytknul drobnější typografické nedostatky. Dále působí podivně graf na obr. 7.7, kde úspěšnost může přerůst 100 %. Ukázka práce algoritmu K-SVD v části 7.5. na mě působí jako nadbytečná. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Vítězslav

Bakalářská práce Marie Daňkové je zaměřena na aktuální a prudce se rozvíjející oblast hledání řídkých řešení v přeparametrizovaných modelech lineárního typu. Z širokého spektra aplikací bylo vybráno zpracování obrazů. Práce je koncepčně velmi dobře zvládnuta a stručně, ale srozumitelně prezentuje základní teoretická východiska, vybrané algoritmy pro hledání řídkých řešení i jejich implementaci v prostředí MATLAB. Práce prokazuje, že studentka dokázala v relativně krátkém čase zvládnout základy náročné problematiky. Po formální stránce je práce psána přesně, i když místy s drobnými překlepy: str.7 (má být odkaz na obr. 4.2), str.9 (má být spark(A)>2k_0,jedna->jeden), str.10 (v rovnici chybí vlnovka nad A), str.11 (protoře->protože), str. 12 (ortogonální->ortonormální, str.13 (\norm{x}_p^p není norma, ale metrika), str. 17 (\Delta[1,1]v_1 je matoucí - navozuje maticové násobení, lépe je \Delta[1,1]->\Delta_{1,1}), druhá minimalizace na str. 17 dole má být vzhledem k a_{j_0}. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50258