BRÁDLOVÁ, V. Analýza vybrané firmy s využitím časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázka k obhajobě: Měla jste již možnost předložit své výsledky sledované společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štěpánková, Vladěna

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle práce A
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos a praktické využití návrhu B
Odborná jazyková úrověň A
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 51702