KUNC, V. Strategie a techniky kontroly znečištění pro spalovací procesy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bělohradský, Petr

Tato práce se zabývá problematikou spalovacích procesů. Jednotlivé části se postupně zaměřují na popis spalovacího zařízení, emise vzniklé při spalování a možné technologie využívané pro jejich redukci, v závěru jsou stručně uvedeny imisní limity pro Českou republiku. Největší slabinou práce je práce s literaturou. Bakalář čerpal pouze ze čtyř zdrojů, z nichž jeden ani nikde v práci necitoval. Dále každá položka v seznamu referencí je psaná rozdílným stylem, avšak ani jedna není podle citačních norem. Slabá práce s literaturou se odráží v tom, že bakalář při psaní práce čerpal výhradně jen z jednoho zdroje. To považuji za veliký nedostatek práce. Dalším negativním faktorem je velké množství kapitol a podkapitol, což někdy způsobuje čtenářovu špatnou orientaci v textu. Práce je psána s minimem překlepů. Bakalář splnil všechny body zadání. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chlápek, Petr

Autor práce se v teoretickém úvodu zabývá teorií spalování a spalovacími systémy, používanými v průmyslových aplikacích. Za stěžejní část považuji kapitolu 5 „Znečišťující látky“ kde autor v příslušných podkapitolách přehledně uvedl shrnutí základních druhů postulantů spalování. Každá kapitola je dále systematicky rozdělena na vlivy příslušných látek na životní prostředí, techniky jejich měření a techniky snižování těchto látek ve spalinách. V kapitole 6 je (ovšem pouze na jedné straně) shrnuta velmi rozsáhlá problematika emisních limitů. V zásadě lze říci, že stanovené cíle bakalářské práce jsou splněny. Přesto je však nutné vytknout práci některé nedostatky jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. Některé obsahové nedostatky: • Za závažný nedostatek považuji absenci detailnějšího popisu spalovacího procesu, alespoň zmínku zásady spalování „3T“, atd. • V kapitole 4 „Spalovací systémy“ se autor zabývá pouze průmyslovými hořáky, zcela chybí alespoň zmínka spalovacího zařízení např. pro tuhá paliva • V grafu 1. (str. 16) jsou použity nepřípustné jednotky (lb/MM Btu a F) • Lze s úspěchem pochybovat o vypovídajících hodnotách grafů 2 a 3 (str. 17) Některé formální nedostatky • Kapitoly 4 a 6 jsou dále členěny na jedinou podkapitolu • Použití čtvrté úrovně nadpisů • U katalytické redukce NOx (kap. 5.1.3.3, str. 19) je nesprávně uveden stechiometrický vzorec (překlep?)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12056