NĚMEC, J. Analýza neurčitosti pozice kolového robota. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šolc, František

Téma, které měl student zpracovat není v bakalářském studijním programu běžně přednášeno. Z tohoto důvodu vyžadoval ze začátku poněkud podrobnější konzultace a dostal také k dispozici poměrně podrobnou dokumentaci k řešené problematice. Posléze začal pracovat samostatně a přestal konzultace využívat, což při jeho nejistém přístupu k řešení poněkud poznamenalo kvalitu práce. Nicméně podle mého názoru prokázal dostatečné znalosti k udělení titulu Bc. Jeho znalosti a přístup k práci hodnotím známkou C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Krejsa, Jiří

Pan Jakub Němec se ve své práci věnuje metodám stanovení neurčitosti polohy kolových robotů, konkrétně na případu robotu s diferenciálním podvozkem. Autor nejprve popisuje teoretický základ použitých metod a dále provádí analýzu vlivu nejrůznějších veličin, například tvaru trajektorie, parametrů robotu, atd. na výslednou neurčitost polohy robotu. Problematika určování neurčitosti je poměrně obtížná, oceňuji že si ji autor vybral už na bakalářskou práci. Konkrétně pan Němec pro analýzu zvolil metodu výpočtu kovariančních matic a metodu pravděpodobnostních map. Formálně je práce v pořádku, pouze překlad názvu práce neodpovídá českému originálu. Množství překlepů je minimální, grafická úroveň práce je dobrá. Terminologie je v některých případech nepřesná či přímo zavádějící (např. str. 9 - „rychlost změny natočení“ by bylo možné chápat jako úhlové zrychlení, což neodpovídá popisované veličině). Práce je poměrně útlá a některá tvrzení by zasloužila hlubší rozbor. Výhrady k práci jsou soustředěny v dotazech. Po jejich úspěšném zodpovězení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 51734