ŠLAIS, M. Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost Ti slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Forejt, Milan

originál slovního hodnocení ve spise + kopie slovního hodnocení v DDP

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Spišák, Emil

Navrhovaná známka

prof. Ing. Milan Turňa, Ph.D., EWE, IWE

Prof. Ing. Milan Turňa, CSc. EWE. IWE. Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, Ústav strojírenské technologie, Trnava Doktorand: Ing. Miroslav Šlais Názov práce: „Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvářitelnosť Ti slitin“ Školiteľ doktoranda: Prof. Ing. Milan Forejt, CSc. ÚST FSI VUT v Brně Predložená práca obsahuje 95 strán, vrátane odkazov na literatúru, 84 obrázkov a 20 tabuliek. K tomu sú uvedené publikácie článkov autora, zoznam použitých symbolov a prílohy. Téma dizertačnej práce je vysoko aktuálna predovšetkým v oblasti vysokorýchlostného technologického spracovania kovových materiálov. Som vďačný za to, že som mohol oponovať takúto prácu, pretože viac rokov pracujem v oblasti zvárania a navárania kovov explóziou, čo je v podstate vysokorýchlostné tvárnenie a kde sú poznatky uvedené v predloženej práci veľmi užitočné. Spomínam ešte na spoluprácu pracovníkov Katedry mechanickej technológie (neskôr Katedry fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania) vedenej prof. J. Čabelkom (absolventom Českej vysokej školy technickej v Brně) s pracovníkmi FSI VUT Brno a na spoločné odborné zabezpečovanie výučby na Postgraduálnom štúdiu tvárnenia na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Žiaľ v súčasnosti sa vysokorýchlostnému tvárneniu na MTF STU už nevenuje adekvátna pozornosť. Dizertčná práca jednoznačne splnila svoj cieľ. -2- Postup riešenia problému má logickú nadväznosť od teoretickej časti, ktorá je kvalitne spracovaná k samotnému riešeniu v oblasti tak experimentálnej, ako aj simulácie samotného technologického procesu. Vzhľadom na to, že práca je dielom univerzity možno by bolo vhodné pred jednotlivými testami uviesť aj ich stručnú históriu, prípadne aj významné patenty z tejto oblasti. Experimentálna časť je zameraná na zistenie materiálových vlastností v praxi mimoriadne významnej zliatiny Ti-6Al-4V za podmienok dynamického zaťažovania. Experimenty boli realizované na zariadení pre Taylorov test a na zariadení pre Hopkinsonov test, vrátane za zvýšených teplôt. V práci sa uvádza, že bola vyvinutá metodika testovania vzoriek za zvýšených teplôt pre Hopkinsonov test, ktorá bola úspešne aplikovaná pri zisťovaní dynamického mechanického chovania Al zliatin pre „frikčné“ zváranie. V literatúre je uvedené zváranie FSW (Friction Stir Welding). Zariadenie na takéto zváranie dovezené z Číny je v súčasnosti inštalované vo VÚZ-PI SR v Bratislave. Poznatky by sa dali využiť tak pri zváraní Mg zliatin ako aj pri zváraní v práci riešenej Ti zliatiny. Oceňujem vývoj zariadenia pre ťahové skúšky za vysokých rýchlostí deformácie, optimalizáciu parametrov Taylorovho testu, možnosti inovácie merania dynamických síl, vstupné testy pre komplexné a reprezentatívne výsledky materiálového modelu Ti zliatiny (Ti-6Al-4V), výsledky z Hopkinsonovho testu, ako aj Taylorovho testu, vrátane počítačovej simulácie. Na začiatku experimentálnej činnosti bolo logicky overené chemické zloženie skúmanej Ti zliatiny, ako aj jej mikroštruktúra. Veľmi cenné z materiálového hľadiska je zistenie vplyvu deformácie na mikroštruktúru zliatiny Ti-6Al-4V. Formálna úprava práce je na vysokej úrovni. Na základe preštudovaných dostupných materiálov (dizertačnej práce a skrátenej verzie PhD THESIS) výsledky práce získané doktorandom majú -3- jednoznačne významný prínos v teoretickej oblasti. Možno by bolo treba viac zvýrazniť prínosy pre technickú prax a pedagogiku. Súhlasím s originalitou a kvalitou získaných výsledkov tak, ako je to uvedené v záveroch predloženej doktorskej dizertačnej práce na strane 90 až 91. Publikačná činnosť doktoranda sa pohybuje nad bežným priemerom publikačnej činnosti doktorandov. Z pripomienok uvádzam: • na str. 26 je asi chybným prepisom uvedený vzťah = y . K., • na str. 23 mohli byť uvedené aj v texte spomínané nestabilné a stabilné dynamické medze klzu, • v oblasti tvárnenia (str. 43) sa používajú aj programy DEFORM 3D, SuperForm, SimufactForming a pod., aký je názor doktoranda na tieto programy ? • zaujímalo by ma, či by sa nedalo pri stanovený dĺžky deformovanej časti vzorky (napr. pri Taylorovom teste) použiť 3D scanovanie pomocou optických scanerov, prípadne čím je daný pokles napätia na obr. 18 (str. 33) nad určitou hodnotou veľkosti pretvorenia pre Al zliatinu AA 5083-H111, prípadne, či sa pri testoch uvažovalo aj s prípadným vplyvom tepelného efektu pri premene mechanickej energie na teplo. V rámci obhajoby by bolo vhodné porovnať Johnson-Cook, Steinberg-Cochran-Guinan-Lund, Zerilli-Armstrong, Mechanical Threshold Stress, and Preston-Tonks-Wallace plasticity models. Stručné vyjadrenie k predloženým tézam: Obsah práce je plne akceptovateľný, štrukturálne vyvážený s logickou nadväznosťou. K súčasnému stavu riešenej problematiky poznamenávam, že sa zadanej problematike venujú popredné inštitúcie v priemyselne najvyspelejších štátoch. Viaceré sú vybavené najmodernejšími skúšobnými zariadeniami -4- a softvérmi. Odporúčal by som investíciami podporiť laboratória ÚST FSI VUT v Brne na dnešnú dobu modernými prístrojmi a softvérmi. Hlavné ciele dizertačnej práce boli splnené vo všetkých cielených oblastiach. Zvolené metódy spracovania sú na vysokej úrovni. Hlavné výsledky dizertačnej práce sú v oblasti štúdia vplyvu rýchlostných a teplotných parametrov na tvárniteľnosť Ti zliatin pôvodné. Okrem iného treba vyzdvihnúť konfrontáciu deformovaného tvaru vzorky z Taylorovho testu s výsledkami simulácie programu ANSYS LS-DYNA a stanovenie parametrov Joknson-Cookovej rovnice. Závery práce dokumentujú vysokú úroveň spoločného diela doktoranda vedeného vysoko erudovaným školiteľom. Použitá literatúra je početná a vybratá adresne k riešenej problematike. Publikačná činnosť autora predloženej dizertačnej práce je dostatočná. Doktorskú dizertačnú prácu Ing. Miroslava Šlaisa vypracovanú na tému „Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvaritelnost Ti slitin“ hodnotím veľmi pozitívne a po úspešnej obhajobe odporúčam menovanému udeliť akademický titul „PhD“. V Trnave, 12. 04. 2012

Navrhovaná známka

eVSKP id 51732