HOŘKÝ, P. Statistické řízení procesů ve výrobě monitorů LCD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Radovan

Student se seznámil s metodami statistické regulace procesů a souvisejícími metodami. Za použití programového vybavení zvládl řešení otázek hodnocení a posuzování stability a způsobilosti procesů, a tyto metody také využil při řešení praktických otázek v řízení kvality ve výrobě monitorů LCD. Pan Hořký pracoval samostatně, na základě prvotního seznámení s metodami formou konzultace následně potřebné hlouběji nastudoval. Zpětnou vazbu z konzultací vždy zapracoval do své práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kosina, Petr

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Student se seznámil s metodami statistického řízení procesu a je zřejmě, že dané problematice rozumí. Odborná úroveň a interpretace výsledků je na velmi dobré úrovni. Bakalářská práce se velmi dobře čte, až na malé drobnosti v podobě pravopisných překlepů. Dále lze také vytknout malé množství odkazů na literaturu. Přes tyto drobné nedostatky lze říci, že práce je velmi zdařilá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 40945