DUFKOVÁ, H. Optimalizace daňové zátěže právnických osob v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Práci považuji za kvalitní. Práce obsahuje dále uvedené formální a věcné nedostatky. Na str. 44 je chybný odkaz na tabulku. Z kapitoly 3.2.2 (str. 46) není zřejmé, kam spadá pohledávka právě o hodnotě Kč 200.000,--. Tabulka č. 22 (str. 50) obsahuje chybné údaje pro základ daně Kč 45.000.000,--. Za nedostatek považuji, že nebyla použita veškerá literatura vyplývající ze zadávacího formuláře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Kováčová, Markéta

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 20076