KUMMER, M. Výroba součásti technologií ohýbání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Podaný, Kamil

Práce splňuje požadavky zadání a má dobrou grafickou úroveň. Připomínky: - práce je příliš stručná v teoretické části, postrádám kapitoly k rozboru napjatosti, konstrukci a materiálům nástrojů, možnostem nástřihových plánů atd. - obtékání obrázků - od závěru se stránky nečíslují - obrázky by bylo vhodné doplnit i vysvětlujícím textem, případně i odkazy do textu (např.obr.2.1); některé texty by zase šlo doplnit obrázky (např.kotoučové nůžky) - str.25 - obvod stříhaných součástí by bylo vhodné zakótovat i v obr.4.6. - str.28 - grafické řešení těžiště stopky nástroje je výborné, ale jaké jsou souřadnice? Není okótováno ani uvedeno v textu - u výkresu sestavy chybí částečný řez u uchycení ohybníku

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20077