ULRICH, J. Nahrazení kovových plechů lamináty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Student si téma bakalářské práce vybral sám podle svých zájmů. Zpracovával ho velmi samostatně a iniciativně, fotodokumentaci technologického postupu výroby daného dílce prováděl také sám. Získané poznatky logicky seřadil a v závěru práce zdůvodnil výhodnost použití sklolaminátu ve srovnání s ocelovým plechem. Získané teoretické i praktické poznatky může velmi dobře využít v dalším studiu i v odborné praxi. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Karel

Předkládaná práce se zabývá problematikou náhrady kovových materiálů kompozity, což je téma aktuální. Autor toto téma zpracoval v rozsahu 35 stran, přičemž informace čerpal ze 20 zdrojů. Členění práce je logické a text je srozumitelný. Práce neobsahuje závažné gramatické chyby, výtky mám pouze k občasným nepřesným formulacím, jako zařazení sklolaminátů mezi polymery, a také k nedodržení předepsaného formátování práce, konkrétně řádkování. Nicméně předložená práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 57441