POUČ, P. Měření rychlosti šíření ultrazvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jiřík, Radovan

Student se zadání věnoval aktivně, průběžně a samostatně. Nastudoval teorii ultrazvukových zobrazovacích systémů a metody měření rychlosti šíření. V praktické části se věnoval vývoji softwaru pro automatizované měření rychlosti šíření ultrazvuku a vytvoření experimentálního pracoviště pro tento účel. Navrhnul také zadání laboratorních úloh vhodná pro výuku. V průběhu práce musel řešit poměrně mnoho praktických problémů spojených s realizací ilustrativních měření. Pozitivně hodnotím, že všechny tyto problémy úspěšně vyřešil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Roleček, Jiří

Předložená práce výstižně a srozumitelně popisuje 2 metody měření rychlosti šíření ultrazvukového vlnění. Teoretická část dostatečně popisuje použité metody měření i zpracování výsledku. Práce obsahuje návrhy 2 laboratorních úloh s doporučeními pro jejich realizaci, což považuji za velmi přínosný výsledek nad rámec zadání práce. K těmto úlohám je přiloženo také detailní zpracování naměřených hodnot. Pomocí uvedeného popisu je možné bez problémů úlohy kdykoli realizovat. Práci hodnotím jako kvalitní a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Odborná úroveň práce A 50/50
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 12882