RADA, L. Koncepční návrh autocrossového vozidla pro děti s objemem motoru 150 ccm [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Rady je věnována koncepčnímu návrhu autocrossového vozidla pro děti do 150 ccm. Jednotlivé body zadání (které chybí v elektronické verzi práce) se podařilo splnit. Za silnou stránku práce je možné považovat velice dobře zpracovanou konstrukční část vozidla, především v oblasti rámu. Práce obsahuje řadu dílčích nedostatků a drobných rozporů (např. rozdíl záklon a závlek, klopení a klonění atd.). Je však třeba říci, že uvedené věci nemají závažný vliv na pochopení příslušných částí práce. Je třeba ocenit mimořádnou samostatnost studenta při zpracovávání tématu. Rovněž zvládnutí programů Pro/engineer, ANSYS, MSC Adams svědčí o tom, že student je schopen aplikovat poznatky, které získal v průběhu studia na ÚADI. Diplomová práce pana Rady může dobře posloužit jako základ pro navazující diplomové práce v této oblasti. Především v oblasti kinematiky zavěšení (nevhodná poloha středů klopení a klonění) jsou zatím nedostatky, což však diplomant v práci uvádí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Diplomová práce pana Lubomíra Rady se zabývá koncepčním návrhem malého, terénního vozidla určeného pro autocrossové závody v dětských kategoriích. Samotnou práci lze rozdělit do několika základních částí. První z nich obsahuje krátký přehled vozidel dané kategorie a uvádí základní předpisy upravující konstrukci těchto závodních automobilů. Následuje charakteristika parametrů geometrie kol a popis základních variant zavěšení. Poslední část se pak zaměřuje na celkový koncepční návrh vozidla a konstrukci některých jeho součástí, např. rám, kinematika zavěšení přední nápravy, brzdy. V práci lze ocenit zejména návrh rámu včetně analýzy torzní tuhosti a deformací vznikajících při překlopení vozu, konstrukce ostatních dílů je již méně detailní. Práce dobře splňuje všechny předepsané cíle, postup řešení jednotlivých úkolů je sice konvenční, ale metody jsou užity správným způsobem. Dosažené výsledky jsou v práci interpretovány převážně správným způsobem, navíc jsou zobrazeny přehledně a jednoznačně. Po obsahové stránce lze tedy vytknout jen drobnosti, ale po stránce formální se vyskytují nedostatky. Text není zformátován do jednoduchého řádkování, elektronická verze neobsahuje zadání, čitelnost některých obrázků je velice obtížná (např. obr. 36 na str. 40). Obecně je stylistická i grafická úprava na dobré úrovni. Dosažené výsledky práce rozvijí současné poznatky z dané problematiky, a lze je využít v praxi. Celkově lze konstatovat, že student vhodně použil vědomosti a dovednosti nabyté při studiu pro řešení své diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49134