ADAMČÍK, M. Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pellant, Karel

Student splnil zadání v plném rozsahu, z textu je zřejmé že se v dané problematice velmi dobře orientuje, o čemž svědčí i jeho mimoškolní pracovní aktivita. Kladně hodnotím vypracování práce v anglickém jazyce, na druhé straně z hlediska celkového postupu postrádám u některých teoretických vztahů jejich hlubší fyzikální popis. U vypočítávaných veličin jsou sice ověřovány meze použitelnosti, ale není přitom zcela zřejmé, zda jsou z hlediska řešení zcela optimální tj. zda některé součásti nejsou třeba předimenzovány. Provedené analýzy se omezují na zatížení tíhovými silami popř. na zatížení odporovými silami při provozu s konstantní úhlovou rychlostí, jistá pozornost by možná měla být věnována i přechodovým dějům tj. např. zatížení hřídele setrvačnými popř. adhesními silovými účinky, diskusi zda nemohou za provozu vznikat vibrace apod. Z hlediska postupu při vypracovávání práce lze vytknout jistou nepravidelnost v požadovaných konzultacích, na druhé straně oceňuji jeho naprostou samostatnost při řešení jednotlivých dílčích problémů. Práce je vypracována pečlivě, je poměrně značně rozsáhlá a velmi oceňuji její přímou návaznost na řešení konkrétního problému z praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svěrák, Tomáš

Předkládaná práce představuje nejen velmi kompaktní, velmi dobře zpracovanou a obsažnou diplomovou práci, ale i velmi kvalitní technologicko-výrobní podklady pro případný konstrukční návrh a osazení daného typu a velikosti mixeru pro danou technologii výroby fosfátových hnojiv. Velmi dobře hodnotím skutečnost, že diplomant pojal svou práci nejen jako parciální práci na jednom, i když velmi důležitém poli konstruktéra, ale že chápe, že problematika je obvykle segmentem širšího procesního celku. K předkládané práci mám následující poznámky: Oceňuji, že diplomant začíná svou práci chemickým rozborem dějů při výrobě zpracovávaného materiálu, který je pro tuto práci principiální. Jen malá nepřesnost na str. 15: Silná a slabá kyselina je chemický termín. I když koncentrovaná kyselina sírová má v sobě malou koncentraci vody a tím je schopnost disociace omezená, nelze nikdy říct z chemického hlediska, že kyselina sírová je slabou kyselinou. Výpad z kulového mlýnu na Obr.6. je značen jako „cement“ Reynoldsovo kritérium (str.39) je východiskem pro stanovení základních parametrů toku, který se promítne jak do reálného axiálního pohybu materiálu v mixeru, tak do procesu homogenizace i do příkonu mixeru. Proto by měla být věnována stanovení tohoto kritéria poměrně značná pozornost. Především stanovení efektivní viskozity suspenze je poměrně komplikovaná záležitost, která by pravděpodobně zasloužila použít exaktnější přístup, např. Herschel–Bulkley model, než poskytuje použitá citace. Na druhé straně oceňuji diplomantovu poznámku o pravděpodobném tixotropním chování vsádky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49128