BILÍK, M. Lokální větrání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejčí, Vladimír

Student se zhostil vypracování bakalářské práce s elánem. Pracoval na ni samostatně a s blížícím se termínem odevzdání práce se konzultace stávaly častějšími. I přes ně se však úplně nezdařila práce s literaturou (citace cizího textu). Vzhledem k přístupu studenta a vlastní práci tuto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Otáhal, Jan

Předložená bakalářská práce pana Martina Bilíka se zabývá tématem lokálního větrání. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Úvod obecně nastiňuje problematiku větrání. Druhá kapitola je kompletně převzata z internetového portálu TZB-info a domnívám se, že pro tuto práci by bylo možné najít vhodnější zdroj informací vzhledem k názvu kapitoly. Následují kapitoly popisující technická provedení celých systémů lokálního odsávání nebo jejich částí. Pátá kapitola se hlouběji zabývá problematikou sacích nástavců, kde jsou ukázány i některé konkrétní technické aspekty. Práce je správně zakončena závěrem, seznamem použitých veličin a seznamem citací. Z hlediska výstavby textu je předložená práce místy nesrozumitelná, k čemuž přispívá také špatné používaní interpunkce. Autor hojně používá desetinnou tečku místo čárky. V některých výrazech je použito nevhodných nebo i úplně špatných termínů (umělá hmota apod.). Celá druhá kapitola je prakticky kompletně převzata z článku na internetu. V textu je odkaz na lit. 21, která v seznamu chybí. Naopak v seznamu literatury se objevuje zdroj s číslem 22, ale v textu se odkaz nevyskytuje. Ve výsledkové části práce by bylo vhodné podrobněji a jasněji popsat jednotlivé grafické výstupy, aby nemohlo dojít ke špatnému pochopení nebo interpretaci těchto grafů. Přes zmíněné nedostatky se nedomnívám, že by úroveň práce neumožňovala se studentovi ucházet o titul bakalář, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20270