VÁCLAVKOVÁ, Š. Microbial pesticide degradation in water works sand filters [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. .

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Diplomantka vypracovala svoji diplomovou práci v rámci programu Erasmus na Technical University of Denmark v Lyngby (Dánsko) pod vedením Hanse-J?rgean Albrechtsena. Během celého pobytu i zpracování dat, jakož i sestavení diplomové práce byla její autorka velmi aktivní a iniciativní a využívala dostatečně a v míře potřebné možnosti konzultací jak prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, tak i osobních návštěv při jejích odskocích do vlasti. Výsledná diplomová práce, sepsaná v jazyce anglickém, pak představuje komplexní dílo velmi slušné odborné úrovně, s velmi aktuální tématikou. Je rovněž nutno ocenit, že diplomantka zvládla poměrně širokou škálu laboratorních technik, a to v prostředí cizojazyčném. Proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Předložená práce je sepsána v anglickém jazyce a byla vypracována v rámci programu Erasmus v Dánsku na "Technical University of Denmark" v Lyngby. Práce je zaměřena na vysoce aktuální mezioborovou problematiku zabývající se aplikací vhodných mikrobiálních kmenů k biodegradaci polutantů. Práce byla řešena jako součást širšího výzkumného úkolu a konkrétním cílem bylo izolovat z přírodních lokalit vhodnou bakteriální kulturu schopnou aktivovat mineralizaci dvou druhů široce používaných pesticidů. Průběh mineralizace byl sledován v modelovém uzavřeném systému pomocí 14C-značeného polutantu na základě množství uvolněného 14-CO2. Předložená práce má standardní členění, obsahuje 58 stran a 11 příloh. Závěry jsou formulovány jasně a stručně v bodech a zasluhují zvláštní ocenění. Seznam citací má 41 položek, převážně typu článků v mezinárodních časopisech. Pouze není jasný způsob řazení citací; seznam není uveden důsledně podle abecedy a pořadí citací neodpovídá ani pořadí uvedení v textu. Rovněž nejsou jednotně uvedeny názvy periodik (citace 5,9 obsahuje zkrácený název, u ostatních je uveden plný název) a není zcela jasný význam písmen x, X za některými ISSN; u některých citací ISSN chybí. Neobvyklé je též uvedení tabulek s výsledky v přílohách, přičemž grafy odpovídající těmto tabulkám jsou zařazeny přímo v textu. Též řazení příloh neodpovídá postupu prezentace a diskuse výsledků. Je však třeba zdůraznit, že řešení experimentálně náročné práce na zahraničním pracovišti představuje značnou odbornou, laboratorní i komunikační zátěž, což studentka zvládla výborně. Přestože práce obsahuje některé formální nedostatky či méně obvyklé postupy (viz níže), je třeba ocenit aktuálnost, komplexnost, schopnost zvládnout řadu různých typů laboratorních metod od mikrobiologických až ke scintilačním. K práci mám následující formální připomínky a poznámky: - anglický termín water-works je v práci velmi frekventovaný, není však uváděn jednotně; lze najít způsob psaní "water works" i "waterworks" - jaký způsob zápisu je správný? - slovo "izolace" je příliš obecné a v uvedené práci není vhodným klíčovým slovem, podobně lze hodnotit slovo "metabolit" - v kapitole "Methods" by měl být podrobně popsán způsob provedení experimentu a podmínky, diskuse optimalizačních postupů patří do kapitoly "Results" (platí zejména pro kap.3.4.3, str.31) - některé grafy obsahují příliš mnoho údajů a jsou tudíž nepřehledné, doporučovala bych rozdělit je na dva a odděleně uvést změny MCPP a CO2 - platí zejména pro graf 8 (str.36) a rovněž pro grafy 13, 22, 23 - str.26, tab.5 - není jasné, co znamenají čísla ve sloupci "incubation mineralization", není uvedena jednotka ani popis - příloha 1 - horní tabulka - chybí popis vzorků, k nimž se vztahují uvedené hodnoty - v textu i v příloze 5 je uvedena jednotka DPM - není vysvětlena ani uvedena v seznamu zkratek - str.32 - uvádí se kultivace v médiu R2A - u média není uvedeno složení ani dodavatel, též není uvedeno v seznamu zkratek. Uvedené připomínky a poznámky nesnižují vysokou kvalitu práce a mají posloužit spíše jako inspirace do budoucí praxe. S ohledem na mimořádnou náročnost a současně nespornou kvalitu doporučuji práci k obhajobě a hodntím ji celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2754