DRAB, T. Mechanické testování pájených spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

Student pracoval samostatně a přitom využíval v dostatečné míře konzultace. Dokázal se zorientovat v literatuře a sestavit v daných podmínkách práci s logickou strukturou. Po teoretickém úvodu a seznámení se s problematikou zvládl v základní míře jak simulační program ANSYS, tak vlastní experimentální část zaměřenou na vibrační testy elektronických sestav, kterou prováděl částečně také na externím pracovišti FSI. Souhrně lze říci, že prokázal jisté inženýrské schopnosti, což potvrdil i slušnou grafickou úpravou.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Diplomant měl podle zadání za úkol zpracovat rešerši mechanického testování pájených spojů včetně metodiky provádění testů. Práce je přehledně a pečlivě zpracovaná na inženýrské úrovni. V práci autor celkem zbytečně a velice povšechně a někdy i nepřesně popisuje fyzikální a technologické principy týkající se pájení, návrhu desek, smáčení, tisku pasty a dalšího a uvádí nepodstatné věci (např. týkající se elektromagnetických budičů). Naopak zcela chybí technologické parametry, které mají výrazný vliv na tvorbu a vlastnosti pájeného spoje. Příklady formálních nedostatků: - jako obr. 5.2 je uvedený jiný obrázek, na obrázku 5.6. není nic vidět Zásadním nedostatkem je ale, že není uveden nákres testovací desky s kresbou plošných spojů. U simulací chybí uvést celou řadu podstatných parametrů, včetně použitých objemových elementů. Dá se konstatovat, že diplomant splnil zadání a výsledky práce budou použity pro další výzkum v této oblasti. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji uvedené bodové hodnocení. V Brně dne 30.5.2012 Doc.Ing.Josef Šandera Ph.D. .

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 54803