HLISNIKOVSKÁ, K. Reologie roztoků hyaluronanů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Diplomantka zodpovědně a svědomitě plnila zadané úkoly, s její prací jsem byl já i konzultant spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Soukupová, Lenka

This diploma thesis is very well done. The submissions of thesis were covered in appropriate range and the division into chapters is fulfilled logically. The results are summarized very well and the whole results and discussion part is easy to orient in. In my opinion Figure 2, mentioned on page 31, doesn't exist. I didn't find it. Figure 5.11 is without legend. All figures are without citations, so I would like to know, if they were made by Mrs. Hlisnikovská. If she didn't make them, they have to be cited. The parts about hyaluronic acid (2.2.1 - 2.2.4) are without citations, too. The citations are uniform, but there is problem with full points. Concerning the language used there are some mistakes, usually minor ones, which could have been corrected by another proper text checking. However, considering writing in non-native language the mistakes can be neglected. When writing an article for prestigious journal, I would recommend checking written text more carefully. I did not find any reason for not approving this work. I recommend this thesis with grade A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 2704