MACHALA, M. Konstrukce přípravku pro ohýbání dílců z tenkostěnných trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Radko

Téma je sice středně obtížné, nicméně pro posluchače BSc studia šlo o nový okruh prolematiky. K disposici měl dostatek studijních podkladů. Potřeba konzultací-přiměřená stupni hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Matušková, Jarmila

Bakalář se ve své práci zabývá ohýbáním dílů tenkostěnných trubek. Celá práce je logicky rozdělena do 5-ti kapitol. Přehledně jsou uspořádány metody a způsoby tváření trubek. Literární studie se zabývá popisem základních způsobů ohybu trubek s ohledem na použitelnost a nebezpečí vzniku defektů a je provedena na velmi dobré technické úrovni. Vlastní koncepce ohýbacího přípravku včetně výpočtu je provedena správně. Práce patří mezi méně obtížné, avšak jejím provedením ji povýšil na velmi dobrou technickou zprávu. Přesto, že zadání BP neukládá provést ekonomické zhodnocení výroby, utvořilo by to ucelený pohled na ohyb trubek v přípravku. BP je zpracována v plném rozsahu a odpovídá všem předpisům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12206