VĚRNÁ, J. Studium rozkladu těkavých uhlovodíků v nerovnovážném plazmatu povrchového výboje za atmosférického tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozáková, Zdenka

Cílem diplomové práce bylo studium rozkladu těkavých organických látek (VOC) pomocí povrchového výboje buzeného střídavým napětím. Před vlastním měřením bylo potřeba nově vyvinutý reaktor na povrchový výboj nejprve otestovat a optimalizovat podmínky pro měření (např. proud nosného plynu). Jako nosný plyn, který odváděl páry VOC ze zásobní lahve do reaktoru, byl použit dusík. Studovány byly tři modelové sloučeniny - hexan (alifatický uhlovodík), cyklohexan (cyklický uhlovodík) a xylen (aromatický uhlovodík). Produkty rozkladu těchto sloučenin byly analyzovány metodou GC-MS, přičemž vzorky byly odebírány dvěma způsoby (SPME vlákny a sorpčními trubičkami). Nízkomolekulární sloučeniny byly analyzovány speciálním přístrojem Testo. Vzhledem k neočekávané závadě na přístroji GC-MS, která znemožnila dokončení kompletní série měření, a dále selhání několika SPME vláken odebíraných vzorků, byla práce dodatečně rozšířena o charakterizaci vlastního plazmatu. Diagnostika probíhala pomocí optické emisní spektroskopie, kterou se byly stanoveny vibrační a rotační teploty. Výsledná data byla vyhodnocena a porovnána z hlediska vlivu několika faktorů (výkon zdroje, struktura rozkládané látky, složení směsi nosného plynu, a to zejména koncentrace kyslíku). Diplomantka pracovala svědomitě a během řešení diplomové práce prokázala vysokou míru samostatnosti zejména ve zpracování měření a vyhodnocování výsledků. Vzniklé problémy během měření včas konzultovala. I přes komplikace s přístroji a pomůckami se jí povedlo práci komplexně popsat a vyhodnotit, a splnit tak zadané cíle. Proto doporučuji hodnotit její diplomovou práci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rašková, Zuzana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2710