KUPČÍK, M. Průmyslový PID regulátor s vizualizací a beznárazovým přepínáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pivoňka, Petr

Zadání bakalářské práce M. Kupčíka bylo po odborné i časové stránce poměrně náročné. Student prokázal při práci na bakalářském projektu svou výbornou úroveň odborných znalostí. S prací na projektu začal včas. Velmi rychle se seznámil s problematikou použití regulátorů při řízení procesů a jejich beznárazovým přepínáním a soustředil se na hledání vhodných variant řešení. Práci věnoval značný čas a pracoval s velmi dobrou účinností. Lze ocenit jeho značnou svědomitost a píli při práci na projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Chomát, Luděk

Zadání bakalářské práce bylo náročné. Vyžadovalo odborné znalosti z teorie řízení. Student vynaložil značné úsilí na seznámení s diskrétním PID regulátorem. Práce je logicky členěna a obsahuje všechny náležitosti z hlediska formálního i obsahového. Vytknout lze pouze špatný popis programu vytvořeného v Matlabu a v Automation studiu. Velkým nedostatkem v bakalářské práci je neúplný seznam použité literatury. Například dokumentace k Automation studiu atd. Zadání bylo splněno a práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 21359