DÖMÉNY, T. Analýza vlivu parametrů procesu broušení na integritu obrobené plochy se zaměřením na zbytková napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Csölle Putzová, Ildikó

Diplomant podle doporučení pro vypracování diplomové práce měl za úkol vypracovat problematiku vzniku zbytkových napětí v povrchové vrstvě, provést teoretický rozbor z hlediska stavu po technologií broušení dle zadaného postupu. Zadané téma je poměrně komplexní a vyžaduje nejen teoretické zvládnutí fyzikálních a chemických základů dané látky, ale i schopnost vytvořit návazností na konkrétní aplikace. Řešení daného tématu odráží současné teoretické poznání a obsahuje rovněž aplikaci z experimentálních měření. První a druhá část diplomové obsahuje shrnutí teoretických základů procesu broušení a vzniku residuálních napětí, včetně metod jejich určení. Pozornost je věnována rovněž současným trendům a výsledků vývoje v dané oblasti. Je psána stručně a přehledně a tvoří výborný základ pro část druhou, která z ní vychází. Druhá část diplomové práce obsahuje samotnou analýzu, která vychází z již dříve, na relevantním pracovišti provedených experimentů a vyhodnocuje výsledky těchto experimentů z hlediska zadaných kriterií. Je zde uvedeno slovní vyhodnocení jednotlivých závislostí. Vzhledem k množství informací k dispozici mohl diplomant věnovat větší pozornost detailnějšímu popisu dedukcí a konkrétních doporučení pro praxe, vyplívajících z analýzy. Závěr: Předložená diplomová práce podléhá současným nárokům pro samostatné řešení projektů. Autor svým přístupem prokázal schopnost dobré orientace v problematice. Na konzultacích byl převážně připraven. Jeho přístup k řešení projektu byl tvůrčí. Předložená diplomové práce je vypracována na dobré úrovni až na několik formálních chyb. Se závěry v předložené práci lze vyslovit souhlas. Práce je v souladu se zadáním a splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na velmi dobré úrovni. Je zřejmé, že diplomant věnoval jejímu zpracování potřebnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na velmi dobré úrovni. Diplomant získával potřebné podklady pro svou práci z literárních a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Jedinou výtkou je menší počet použitých zdrojů k vypracování diplomové práce. V práci se vyskytují drobné gramatické chyby a překlepy. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19775