KOTÁSEK, P. Reoxidační pochody v ocelích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šenberger, Jaroslav

Diplomant řešil práci samostatně v provozu slévárny DSB Blansko. Podílel se na měření, které bylo dílčí částí výzkumu vad způsobených reoxidací při výrobě ocelových odlitků. Pracoval samostatně, prokázal schopnost řešit technické problémy související se zadaným měřením. Práce splňuje zadání. Výsledky měření jsou logicky interpretovány. Závěry práce budou použity v dalším výzkumu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Pavel

Předložená diplomová práce velice detailně popisuje reoxidační pochody v ocelových odlitcích. Uvedená práce ja zpracovaná na vysoké odborné úrovni a její závěry pomáhají při řešení nekvalitní výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20225