NEUSCHLOVÁ, K. Vliv radiační sterilizace na polymerní obalové materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Cíle bakalářské práce byly v zásadě splněny. Technicko-ekonomická analýza však nebyla provedena vzhledem ke krátkému časovému úseku a nedostatečnému počtu relevantních dat. Formální úprava, logické členění a jazyková úroveň předkládané práce je dobrá. Autorka prokázala dobrou orientaci v problematice a účelně využila poskytnutý čas. Pro správnou interpretaci zjištěných výsledků rešeršní práce a jejich diskuzi v přiměřené míře využila i možnosti externí konzultace. Úroveň bakalářské práce mírně snižuje výběr a množství citované literatury, zejména odkaz typu Wikipedie lze jistě nahradit zdrojem recenzovaným. Celkově hodnotím bakalářskou práci - velmi dobře - a doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování D
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku sterilizace polymerních obalových materiálů. Tato práce je ryze teoretického charakteru. Zabývá se různými způsoby sterilizace, přičemž důraz je kladen zejména na radiační sterilizaci neboť cílem práce bylo zhodnotit vliv tohoto procesu na degradaci polymerů. Dalším cílem bylo provést ekonomické a ekologické porovnání sterilizačních procesů. Pro tyto účely studentka využila 19 literárních odkazů, z toho 6 internetových. Práce je zpracována na 38 stranách, její členění je standardní pro tento typ prací, a to Úvod, Současný stav řešené problematiky, Závěr, Seznam použitých zdrojů, Seznam použitých zkratek a symbolů. Po formální stránce mám tyto připomínky: str. 3 chybí shoda českého a anglického překladu klíčových slov "urychlené elektrony" a "electron beam", kvalita překladu abstraktu do anglického jazyka je nízká, chybějící formátování str. např. 7, 17, 18, 21. Posloupnost citací není zachována; na str. 7 je uvedena citace 2, 6 na str. 8 citace 2, 9, 13, citace 1 se vyskytuje až na str. 9 atd.. Mezera mezi číslovkou a symboly pro °C chybí str. 9, 12, 20. to samé pro symbol % str. 18. Opět chybějící mezery před symbolem pro jednotky kGy str. 22 a 24. Chybí odkazy na tabulky, ty jsou navíc do textu nevzhledně vloženy, chybí čísla rovnic, obrázků, chybí odkazy na obrázky v textu. Je zde několik stylistických chyb např. studium forem sterilizace na polymerní materiály - dle mého studium forem sterilizace polymerních materiálů str. 3, na str. 10 nátěru místo nátěrů, léčivá místo léčiva, pudy místo půdy, str. 11 muže místo může, 21 agenz místo agens, exspirace místo expirace, str. 23 agaens, 22 kontaminent místo kontaminant. Chemické názvosloví není v souladu s požadavky na chemickou nomenklaturu kladenými IUPAC. Např. polypropylén, ethylén, styrén, polyethylén. V seznamu zkratek a symbolů je pojem tyndalizace zbytečný, není to zkratka, navíc je tento proces vysvětlen v práci. Odkaz 14 tj. Zákon o chemických látkách č. 157/1997 je již neplatný, navíc název tohoto zákona je "Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích". Seznam citované literatury je zpracován nekvalitně. K práci mám následující připomínky a dotazy: 1. Na str. 13 je uvedena kapitola 2.2.3 Sterilizace mikrobicidními plyny, která obsahuje pouze dvě věty převzaté z wikipedie ve kterých se o dalších plynech používaných ke sterilizaci nic nedovídáme. Může autorka kromě formaldehydu zmíněného v kapitole 2.2.1. a ethylenoxidu uvedeném v kapitole 2.2.2. uvést ještě nějaké další mikrobicidní plyny, o kterých nás má tato kapitolka dle názvu informovat? 2. V tabulkách na str. 13 a 16 nadpis sterilní expozice je nesmyslný. Jestliže se v originále vyskytuje zkratka steril. expozice nemusí to nutně znamenat sterilní expozice. Mohla by autorka správně nadpis opravit? 3. Str. 17 poslední odstavec popisuje vliv sterilizace pomocí studeného plazma na dva druhy bakterií, a to Bacillus subtilis a Escherichia coli. Přestože je i tento celý odstavec beze změny opsán ze zdroje uvedeného pod číslem 7, Nesouhlasím s tvrzením, že tyto druhy bakterií jsou "příbuzní" jak je uvedeno v originále. Bacillus subtilis patří mezi grampozitivní a E. coli mezi gramnegativní bakterie, což je dosti odlišuje. 4. Na str. 21 je uvedeno, že zdrojem gama záření je obvykle radioaktivní kobalt (60 °C). Mohla by autorka tuto zásadní nepřesnost opravit? Jaké další zářiče se používají pro radiační sterilizaci? 5. Na str. 23 je uveden Bacillus sphaerious je tento název správný? Jaké jiné druhy mikroorganismů se používají pro ověřování sterilizačních procesů? 6. Stejná strana, autorka uvádí, že mezinárodně stanovená sterilizační dávka je 27 kGy. V našem zdravotnictví se obvykle používá dávka o něco nižší, může tuto dávku autorka uvést? Která norma se týká sterilizace záření a materiálů ve zdravotnické péči? 7. Autorka na téže straně uvádí, že sterilizační proces s využitím ionizačního záření lze kontrolovat pomocí biologických dozimetrů. Jaká je podstata provedení této kontroly? Při celkovém hodnocení práce konstatuji, že cílů bylo téměř dosaženo. Ekonomické hodnocení a zejména ekologické porovnání jednotlivých sterilizačních technologií je však nedostatečné. Dále se domnívám, že pro zhodnocení současného stavu znalostí v oblasti fyzikální a chemické sterilizace by bylo vhodnější využít mnohem více literárních zdrojů, pocházejících ze současného období. Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou uspokojivě D

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace E
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 16699