FLÖHSLER, T. Solární ohřev TUV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Práce je složena ze dvou částí-obecný popis solárních systémů a konkrétního návrhu ohřevu TUV pomocí solárních panelů. Má standardní úroveň bakalářské práce včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti investice a vlastního komentáře. Práci hodnotím jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Práce se zabývá návrhem solárního systému na ohřev TUV. První část se skládá z rešerše o využívání solární energie, druhá obsahuje konkrétní výpočet. V rešerši nebylo příliš pracováno se zdroji, přestože jich byla použita celá řada. Záporem práce je i to, že použité zdroje byly opsány bez úprav (a bez řádného ocitování). Výpočet je řazen logicky a správně. Předložená práce splnila zadání v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19760