KOHUTEK, J. Přehledové radary v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosecký, Slavomír

Student splnil zadání BP v zadaném rozsahu. Hlavním úkolem BP bylo shromáždit, cílevědomě roztřídit a zhodnotit získané informace. Výsledkem BP je uspořádaný, stručný a výstižný přehled druhů v letectví používané radarové techniky, specifikace jejích úkolů, možných přínosů do procesu ŘLP a rámcových perspektiv jejího dalšího rozvoje. Vytištěný exemplář BP je dobrou ukázkou úspěšné samostatné publikační činnosti uchazeče o magisterské studium na Leteckém ústavu v Brně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kujal, Tomáš

Student vypracoval poměrně obsáhlou a zajímavou práci o radarové technice, jejím stavu v ČR a budoucím využití a splnil všechny body zadání. V první polovině práce jsou sumarizovány základní informace o radarové technice včetně teoretického základu, na kterém jsou postaveny další kapitoly věnované popisu současného stavu a možného budoucího vývoje. Student se v práci věnuje kromě civilního použití i vojenským aplikacím, což nepovažuji za škodu (v zadání práce toto nebylo specifikováno). Jedinou výtkou je opakované použití pojmu „Pasivní radar“. V práci je také několik nepřesných formulací, což ale vzhledem k tomu, že se student doposud s problematikou leteckého provozu nesetkal, nepovažuji za podstatné. Z formálního hlediska výtku zasluhuje několik drobností jako nestandardně uvedené citace a vzorce nebo použití více fontů v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19711