KASAL, O. Zjednodušený model axiálně chlazeného oblouku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Lázničková, Ilona

Posuzovaná diplomová práce na téma "Zjednodušený model axiálně chlazeného oblouku" spňuje zadání v plném rozsahu. Formální a grafické zpracování je na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na technický text. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a vlastní vypočetní program. První část se zabývá základními pojmy z oblasti fyziky plazmatu a řeší zjednodušený model oblouku. Ve druhé části je podrobně popsán výpočetní program s konkrétními výstupy pro hodnoty získané měřením na experimentálním plazmatronu. Oceňuji zejména vytvořený program a jeho variabilnost s možností tabulkových i grafických výstupů. Z hlediska správnosti a odborné úrovně práce k ní nelze nic vytknout a práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Šenk, Josef

Úvodní tři kapitoly diplomové práce svědčí o tom, že se diplomant podrobně seznámil s problematikou fyziky plazmatu. V souladu se zadáním práce předpokládá při modelování oblouku zjednodušený příčný teplotní profil v kanále plazmatronu. Ve stěžejní části diplomové práce diplomant vysvětluje tvorbu výpočetního programu a jeho obsluhu. Diplomová práce ukazuje, že zjednodušenou metodou lze získat z naměřených integrálních veličin informace o pochodech v kanále plazmatronu. Práce má zejména v oblasti programování modelu intenzivně chlazeného elektrického oblouku vysokou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 21293