TKACZ, J. Pasivace hořčíkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmrzlý, Martin

Student projevil značnou iniciativu, solidní teoretickou vybavenost a experimentální zručnost. Je třeba zdůraznit, že provedená experimentální práce je značně rozsáhlá a vyžadovala značné úsilí. Výsledky mají značný praktický význam pro další výzkumy našeho pracoviště. Vzhledem k faktu, že v paralelně probíhající diplomové práci (Ing. Krejčířová) byly navrženy konverzní povlaky, byla práce orientována spíše k nalezení optimálních leptadel pro výzkum mikrostruktury. Ačkoliv z tohoto důvodu hodnotím položku "splnění požadavků zadání" známkou "velmi dobře", musím opět zdůraznit, že význam skutečně získaných výsledků je větší než v případě doslovného splnění zadání. Kladně též hodnotím vysokou úroveň vystupování studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Kvalita zpracování výsledků A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Frank, Vítězslav

Předložená bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Právě to, že je součástí práce experiment, lze u bakalářské práce označit za plus. K teoretické části mám tyto výtky: - jsou špatně řazeny citace. Odkaz na první citaci je až na straně 17. - v textu zcela chybí odkazy na obrázky. Celé to pak vyzní, že jsou obrázky začleněny do práce omylem a že s ní nesouvisí. - na str. 15 a 16 se používá pro označení jednotky "mikrometr" pojmu "mikron". To nepovažuji v závěrečné práci za šťastné. - na str. 20 je použita formulace "připraví se přístroj". Když pominu fakt, že je formulace špatně zvolena, musím konstatovat, že není jasné, o který přístroj se má jednat. K experimentální části mám následující připomínky: - na str. 23 je uveden soupis používaných chemikálií. U seznamu zcela postrádám uvedení koncentrací (kyseliny) a bývá zvykem uvádět i výrobce. - kapitoly 4. 3. 2, 4. 3. 8, 4. 3. 20 - v uvedených kapitolách se v různých obměnách píše, že "nedošlo k vytvoření fází a hranic zrn". U leptání nejde o vytváření fází a hranic zrn. Fáze a hranice zrn samozřejmě v materiálu již existují. Leptáním se jen docílí toho, že lze fáze a hranice zrn pozorovat mikroskopem. - ve výsledcích až na výjimky opět postrádám odkazy na obrázky. Vzhledem k tomu, že se jedná o získané výsledky a že z těchto obrázků činí autor závěry, je to chyba. Přes uvedené nedostatky hodnotím práci kladně. Práce obsahuje řadu výsledků a zcela naplňuje cíle. Práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm "velmi dobře (B)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 2698