FORAL, Š. Výměníky tepla Sodík - Oxid uhličitý pro JE se sodíkem chlazeným rychlým reaktorem (SFR) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Matal, Oldřich

Diplomant velmi dobře zvládl základy návrhu výměníku tepla s Na-CO2 pracovními látkami a správně je využil k sestavení vlastního výpočtového programu. Tento program verifikoval metodou ručního výpočtu. Zvolil jednoznačná kritéria pro hodnocení variant návrhu, která jsou použitelná v praxi. Výsledky diplomové práce jsou využitelné i v projektu ESFR, který je řešen nyní v 7. RP EU. Doporučuji práci navrhnout do soutěže o nejlepší diplomovou práci z oblasti jaderné energetiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šimo, Tomáš

Cílem práce bylo navrhnout tepelný výměník sodík-CO2 odpovídající parametrům reaktorů 4. generace. Jsou provedeny rozbory možných řešení tepelných výměníků se sodíkovým nositelem tepla a návrh řešení s výměníkem s CO2 na sekundární straně. Samostatná kapitola je věnována bezpečnosti sodíkových výměníků a reakcím sodíku se sekundárním médiem v případě vzniku netěsnosti. Je navržen výměník tepla modulového provedení se sériově řazenými články v několika větvích se sodíkem v mezitrubkovém prostoru a CO2 proudícím uvnitř teplosměnných trubek opatřených vnitřním žebrováním. Výměník (počty a geometrie teplosměnných trubek, velikosti článků) je navrhován tak, aby mohl být porovnán s výměníky navrženými pro varianty PG sodík - voda. Jsou provedeny teplené a hydraulické výpočty, základní poevnostní výpočty, výpočty hmotnostní a je zpracována základní výkresová dokumentace návrhu. Jsou provedena porovnání výsledků pro PG a výměník Na-CO2, jejich výskedkem je konstatování, že výměníky Na-CO2 mají o něco horší ukazatele než výměník Na-H2O. Součástí práce je i program pro tepelný, hydraulický výpočet a výpočty hmotností a pevnostní kontrolu výměníků. Program je verifikován ručním výpočtem jedné z variant. Je třeba konstatovat, že se práce dotýká velmi širokého spektra problémů a byla nepochybně časově velmi náročná. Je zřetelné, že se autor v problematice výborně orientuje, že je schopen samostatné práce a jasných interpretací výsledků a závěrů. Práce je provedena zodpovědně (pár drobných chybiček (str. 33, str. 44) je z pohledu obsahu bezvýznamný). Domnívám se, že práce splnila všechny cíle dané v zadání. O potřebě ruční verifikace jako přílohy nejsem přesvědčen a myslím, že trošku zhoršuje jinak pěknou grafickou úroveň práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 40981