ONDRUŠOVÁ, D. Firemní wellness [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kysel, Jiří

Závěrečná práce Denisy Ondrušové se zaměřuje na návrh firemního wellness pro zvolenou firmu. Cílem bylo zpracovat návrh pro zařazení do portfolia Centra sportovních aktivit VUT v Brně (CESA). Studentka velmi pěkně popsala oblast wellness, v teoretické části zmapovala východiska a použité metody. Provedla analýzu podmínek CESA po stránce organizační, personální i materiální, zmapovala konkurenci. Na základě SWOT a SLEPT analýz provedla vlastní návrh řešení. Výstupem je program "Hubnu v dubnu". Je výborně připravený pro realizaci. Obsahuje kompletní časový rozvrh, popis činností, finanční kalkulaci, možná rizika i marketingové nástroje k jeho nabízení. Měsíční program byl nastaven velmi citlivě vzhledem k pracovním povinnostem jeho účastníků. Zároveň je komplexní po obsahové stránce - vhodně zvolený poměr vlastního cvičení, přednášek, podpořený zdravou stravou. Rovněž zdařilý je nabídkový katalog v příloze práce. Otázka k obhajobě: Popište možné způsoby motivace potenciálních klientů k zařazení do programu a jejich kompletní absolvování programu. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Práci diplomantky shledávám nadstandardně zpracovanou, odborná úroveň je výborná.
Přínos a praktické využití návrhu A Práce dává jasné výstupy a doporučení pro praxi. Pochvalu zaslouží i zpracovaná nabídka pro klienty.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Studentka prokázala na nejvyšší úrovni vlastní samostatnost a iniciativu při tvorbě závěrečné práce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Po formální stránce se studentka vypořádala se závěrečnou prací velmi dobře, dodržovala zásady citací a použití normy.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Jazyková úroveň odpovídající charakteru práce, formální uspořádání velmi dobré.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl byl kompletně naplněn, hodnotím výborně.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Velmi pěkně zpracovaná teoretická část práce, hodnotím výborně.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Použité metody byly zvolené vhodně, zpracování podkladů na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křemenová, Radka

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 51632