SEDLÁČEK, T. Palivové články [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Student ve své práci zpracoval přehled aktuálně používaných palivových článků, popsal jejich konstrukci a přehledně porovnal vlastnosti jednotlivých konstrukcí v tabulce, umístěné na konci práce. Po celou dobu pracoval samostatně a práci předkládal ke konzultacím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Elcner, Jakub

Předložená bakalářská práce si klade za cíl zpracovat přehled v současnosti používaných konstrukcí palivových článků (PČ) a provést jejich porovnání. Práce je rozdělena na několik částí. První část je věnována seznámení s historií a principu fungování PČ. Druhá část práce uvádí základní komponenty, ze kterých se PČ skládají a uvádí přehled PČ, rozdělených na základě použitého elektrolytu. V další části práce se autor věnuje jednotlivým PČ, uvedeným v kapitole 2.3. O každém z PČ jsou tu na ploše 2-3 stránek uvedeny základní informace. Mezi tyto informace patří obrázek se schématem PČ, krátká historie vývoje, informace o použitých materiálech, chemických reakcích ke kterým během výroby energie dochází a teploty při kterých PČ pracuje. Součástí práce je také tabulka, která všechny dříve uvedené poznatky shrnuje a kapitola obsahující závěr, kde autor vyjadřuje vlastní názor k budoucnosti PČ. Práce je po formální stránce zdařilá, přehledná a logicky uspořádaná. Z hlediska zadání byly všechny cíle kladené na autora splněny. Podle citované literatury je patrné, že autor věnoval práci velké množství času a nespokojil se pouze s citací internetových stránek, ale využil i odbornou literaturu. Za hlavní nedostatek považuji způsob provedení porovnání PČ, který je proveden pouze formou tabulky na str. 22 bez jakéhokoliv dalšího popisu či osobní invence. Myslím, že tato část práce by zasloužila samostatnou kapitolu a více snahy ze strany autora. Až na tuto poměrně velkou výtku je práce zdařilá a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50581