ČAJKA, L. Měření charakteristik tlumičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Student pracoval samostatně, včetně vyhledání podkladů pro svoji práci a k vyjasnění některých problémů využíval konzultací s vedoucím práce. Student projevoval zájem o zpracovávanou problematiku. Dosažené výsledky odpovídají znalostem studenta 3. roč. bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Student ve své práci zabývající se měřením charakteristik tlumičů, seznamuje v úvodní části s funkcí a vlastnostmi jednotlivých typů tlumičů včetně technických novinek. V další části zabývající se jednotlivými typy zařízení určených pro měření a diagnostiku tlumičů nejen vysvětluje funkci těchto zařízení, ale uvádí i parametry, které slouží k vyhodnocení měření. Práce je velmi přehledná a studentovi se podařilo vystihnout podstatu popisované problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12173