ÚŘEDNÍČEK, L. Rozměrová stabilita odlitků ze slitin Al zhotovených metodou vytavitelného modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Hlavním úkolem Lukáše Úředníčka bylo optimalizovat vtokovou soustavu pro vybraný odlitek vyráběný ve firmě Alucast metodou vytavitelného modelu. Bylo provedeno několik verzí plnění dutiny formy, které byly poté navzájem porovnány a současně také hodnocen jejich vliv na strukturu a výskyt nehomogenit u konečného odlitku. Současně byla také s úspěchem využita simulace, která naznačila jak by měla být technologie tohoto odlitku upravena. Poněkud chybí vyhodnocení mechanických hodnot a případná ekonomická analýza, to ale bylo v práci naznačeno jako pokračování experimentů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Cileček, Jarmil

diplomová práce je velmi dobře zpracována, simulace tuhnutí,kterou diplomant aplikoval v této práci je pro praktické používání v ALUCASTu velmi zajímavá a podnětná

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12185