KUČERA, T. Rozměrová přesnost odlitků ze slitin Al vyráběných metodou vytavitelného modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Tomáš Kučera zpracovával problematiku dosažení rozměrových tolerancí ve slévárně Fimes,a.s. při použití technologie vytavitelného modelu. S provozem slévárny se seznámil velmi podrobně a své poznatky uplatnil i při prováděných experimentech, které bylo nutné uskutečnit za plného provozu. Největším přínosem práce je zjištění změn rozměrů typických představitelů voskových modelů po jejich vytažení z matečné formy a tedy i stanovení nutné doby stabilizace rozměrů voskových modelů před jejich obalováním keramikou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vašťák, Patrik

Velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12188