ZLOTÝ, P. Segmentace vrstev sítnice ve snímcích optické koherentní tomografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Gazárek, Jiří

Student se v první části práce zabýval principem snímání OCT dat. Dále student vypracoval obsahově kvalitní rešerši článků zabývající se problematikou segmentace retinálních vrstev v OCT datech. Další část práce je věnována vlastnímu návrhu segmentace. Student navrhnul a otestoval dvě funkční metody. Výhrady bych měl hlavně k aktivitě studenta během semestru. Konzultace student prakticky nevyužíval. Také samotnou přípravu diplomové práce započal pozdě a dokončení práce bylo poměrně hektické. Student práci odevzdal na poslední chvíli, kdy už nebylo možno se vyjádřit k řadě nepřesných technických i formálních formulací, které práce obsahuje zvláště ve vlastním návrhu řešení. Z časových důvodu také nebylo vše dotaženo do konce – automatická detekce problémových oblastí sítnice a hodnocení výsledků segmentace na velmi omezeném souboru dat. Naopak pozitivně hodnotím, že autor použil vlastní přístup k řešení problematiky. I přes tyto nedostatky lze konstatovat, že diplomnat prokázal své dobré inženýrské schopnosti. Práce byla odevzdána v požadovaném termínu a zadání diplomové práce bylo splněno. Práci hodnotím stupněm B/80b.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kolář, Radim

Diplomová práce Petra Zlotého je zaměřena na segmentaci vrstev sítnice v obrazech z optické koherentní tomografie. Práce je napsána na 40 stranách a rozdělena do 5 kapitol. V první kapitole autor popisuje princip optické koherentní tomografie (OCT) s aplikacemi na sítnici. Relativně povrchně popisuje základní princip OCT v časové oblasti pomocí Michelsonova interferometru. Kapitola 2 je výsledkem rešerše a uvádí do problematiky segmentace vrstev sítnice. Kapitola je po obsahové stránce zdařilá, avšak po formální stránce podprůměrná – část úvodu této kapitoly by patřila spíše do úvodu k práci, dále obsahuje nekvalitní převzaté obrázky (Obr. 15 a 23) a pouze z části zaplněné stránky (str. 19 a 25). V kapitole 3 pak autor popisuje vlastní řešení zadaného úkolu. Autor, realizoval a otestoval dvě metody, které lze klasifikovat jako základní a pokročilá. Oceňuji především to, že se jedná o autorův vlastní postup. Výtku mám ke způsobu popisu algoritmů. Ten je z velké části slovní a těžko se sleduje myšlenka autora, protože popis je na několika stranách. Navíc u některých formulací se lze domýšlet, co znamenají. Například pojem „histogram součtu jasů jednotlivých řádků B-skenu“ (str. 40). Vhodné by bylo doplnit slovní popis matematickými formulacemi či blokovým schématem metod. Dále pak nejsou některé kroky v navržené metodě dostatečně či vůbec zdůvodněny. Zhodnocení autor provedl pomocí srovnání s manuální segmentací na jednom objemovém snímku, což není mnoho. Výsledky jsou ale dostatečně diskutovány. Přes uvedené výtky bych chtěl vyzdvihnout zdařilou a funkční realizaci metod v programovém prostředí Matlab a snahu o jejich detailní popis. Diplomant prokázal, že je schopen nastudovat danou problematiku a získané vědomosti prakticky využít a vytvořit tak inženýrské dílo. Práci hodnotím stupněm B/85b.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 49166