CHALUPA, P. Návrh nízkofrekvenčního zesilovače pro zvukovou kartu PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Musil, Vladislav

Student Patr Chalupa se ve své bakalářské práci zabývá problematikou návrhu nízkofrekvenčního zesilovače pro domácí použití. Vyšel z doporučené literatury a postupně se seznámil se strukturou nízkofrekvenčních zesilovačů. Hlavní těžiště práce bylo v pochopení principu obvodů a v simulaci potřebných funkčních bloků a následně v realizacii celého zesilovače. Námět na projekt přinesl student. Jmenovaný student k vypracování bakalářské práce přistoupil zodpovědně, seznámil se s doporučenou literaturou, pracoval samostatně a pravidelně přicházel na konzultace. Detaily simulace v programu PSpice konzultoval. Práce postupovala pomaleji než jsme předpokládali, trvalo určitý čas než diplomat provázal své znalosti a výsledky takovým způsobem, že mohl pokračovat dále. Zadání projektu bylo vcelku splněno a vypracování odpovídá požadavkům na rozsah a kvalitu práce v bakalářském studiu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Bajer, Arnošt

Práce je rozdělena do logických celků. V úvodní části jsou správně uvedeny požadavky norem na jednotlivé parametry zesilovačů. Dále je stručně rozebrána konstrukce jednotlivých modulů zesilovače. Vzhledem k tomu, že moduly jsou osazeny převážně integovanými zesilovači, nebyl zásadní problém dosáhnout uváděných parametrů. V práci chybí jakákoliv poznámka o jištění zdroje, ev. jednotlivých obvodů s výjimlou reproduktorů. Vzhledem k tomu, že byl zesilovač realizován, bylo by dobré doplnit práci fotografií. aby bylo patrné konstrukční řešení. Z práce není také dostatečně zřejmé, co je převzato a co je autorovým nápadem. Závěr práce by měl lépe zhodnotit výsledky a autor by neměl být překvapen tím, že se na kvalitě zvuku výrazně podílí reproduktorová soustava. Navzdory uvedeným výhradám jsem přesvědčen, že autorův přístup k řešení zadaného úkolu odpovídá požadavkům na absolventa bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 23681