KALENDA, J. Elektroerozívní obrábění při výrobě tvarových dutin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Bylo proveden rozbor výroby tvarových dutin metodou elektroerozivního hloubení s veškerým vyhodnocením provozních nároků této nekonvenční technologie. Diplomant prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená práce je zaměřena na technologii elektroerozivního obrábění při výrobě tvarových dutin. Připomínky: a) Kapitola 1 nemá název b) L10 - "nástroj bývá většinou tvrdší jako obráběný materiál" ?? c) U některých obrázků a tabulek není uvedena příslušná odvolávka v textu (Obr.2.2, 2.3, 2.4...Tab.3.1, 3.2) d) L16 - vztah (2.1) chybí zdroj a jednotky vstupních veličin, viz seznam L62 e) L33 a další - parametr drsnosti se označuje Ra f) L62 -měrná hmotnost...měrná hustota ??

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20379