KLUSOŇ, V. Návrh vzduchotechnické komory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Bakalářská práce pana Vladimíra Klusoně se měla zabývat návrhem a realizací vzduchotechnické komory pro měření ventilace elektrických strojů a zařízení, jako jsou ventilátory atd. Student ve své práci ukázal, že ne zcela pochopil, k čemu bude zařízení sloužit. Tomu odpovídá výsledná realizace, která byla řešena na poslední chvíli. Stav vzduchotechnická komory v současnosti není použitelná ani pro měření s manuálním ovládáním. V práci není uvedeno, z čeho se vycházelo při návrhu a jaké byly požadavky na parametry komory, respektive jakých parametrů vzduchotechnické komory bylo nakonec dosaženo. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení práce uspokojivě/D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Sikora, Michal

Předložená bakalářská práce pana Vladimíra Klusoně popisuje návrh vzduchotechnické komory a jejího elektro-příslušenství, v práci jsou rovněž popsána některá měření provedená na částech tohoto zařízení. K práci lze mít několik závažnějších výhrad. Jde například o části věnované měření. Student například vychází z mylného předpokladu že příkon ventilátoru je lineárně úměrný jeho otáčkám. Obvykle se však jedná o kubickou závislost. Tato skutečnost je vidět i z grafu naměřených hodnot na straně 41, ve kterém se student snažil hledat lineární průběh. Základním fyzikálním principům odporuje rovněž předpoklad o tom, že tlak vyvozený kompenzačním ventilátorem bude při různých průtočných průřezech konstantní. Vyhodnocovat ztrátové součinitele bez znalosti skutečného úbytku tlaku na škrtícím prvku je nesmyslné. Je potěšující, že došlo k praktické realizaci zařízení. Co se ale samotného návrhu týče, v práci chybí jakákoliv předběžná (alespoň přibližná) rozvaha nad parametry jednotlivých komponent ve vztahu k požadovanému účelu zařízení. Práce tak navozuje dojem, jakoby parametry komory byly voleny „od oka“ či náhodně. Není zde ani blíže specifikována kategorie strojů, k jejichž měření má komora sloužit. Jedním z cílů práce bylo provést i literární studii v této oblasti. Pojednání na toto téma však v práci zcela chybí. Menší připomínky lze mít rovněž k některým detailům grafického provedení, jako jsou chybějící uzly v el. schématu nebo podivné znaky u indexů veličin v obrázcích. I přes uvedené nedostatky lze však prohlásit, že většina cílů práce byla v uspokojivé míře splněna.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 20364