ŠPIČKOVÁ, P. Tepelné zpracování principem odporového žíhání. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma je rozsáhle zpracováno v přehledných kapitolách, se zřetelně fundovaným přístupem. Shromážděná data jsou doplněna odborným výkladem a názornými prospekty. Na základě toho je pak možno přistupovat k řešení konkrétních situací. Celkově lze zařadit práci především do všeobecnější oblasti využití, kde víceméně vynikne příznivým účinkem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z dobrých znalostí aplikací standardních vzorů řešení dané problematiky, uchazečka prostudovala a ve své práci využila poznatky získané studiem dostupné odborné literatury (knižní publikace, Internet, firemní materiály). Úvodní část práce se zabývá obecným rozborem krystalické struktury kovů, podrobnějším rozborem tepelného zpracování kovových materiálů a je doplněna krátkou charakteristikou tepelné formy energie. Analytická část práce obsahuje popis zařízení firem Thermoprozess a Weldotherm pro tepelné zpracování větších strojních součástí a celků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20353