SUCHOMEL, A. Zakladač do horizontálního oběžného zásobníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Bakalářská práce řeší návrh zakladače do horizontálního oběžného zásobníku. Práce je zpracována poměrně pečlivě a v plné míře naplňuje zadání. Názornost a výsledný dojem práce by mohlo zvýšit použití 3D modelů a schémat. K výkresové dokumentaci nemám výhrad. Student plně prokázal předpoklady pro samostatnou práci či další studium.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší problematiku konstrukce zakladače do horizontálního oběžného zásobníku. V úvodní kapitole č. 3 student definuje typ konstrukce, a to jednostojanového sloupu. Dále se zabývá způsobem pohonu zdvihu a horizontálního posuvu a koncepčně navrhuje snímání polohy zakladače, což je pro tento stroj funkčně nutné zařízení. Nosná část práce je rozčleněna do pěti kapitol, kde student analyticky kontroluje pevnost jednotlivých komponent. Tyto části práce jsou méně přehledné pro nedostatek kvalitních grafických schémat včetně 3D modelů. Dále student komplikuje přehlednost textové části práce některými výpočty (str. 14 a15), nepřehledně předimenzovává účinnosti pohonu (str. 24), navrhuje rozběhové a dojezdové parametry zdvihu a neporovnává se zadanými parametry rozteče. Kontrolu ložisek provádí pomocí internetové aplikace, což je sice inovátorské řešení, ale student nezná způsob práce řešiče této webové aplikace. Naopak přínosem je návrh horizontálního posuvu pomocí „lineární osy“, což odlehčuje lože a zároveň usnadňuje řízení přísuvu. Dále správně kontroluje sloup zakladače na vzpěr ve dvou osách. V práci se student nevyhnul drobným formálním chybám, jako jsou překlepy a netechnické výrazy. Textová část i přes tyto vyjmenované nedostatky je velmi přínosná, kvalitní a její výsledné hodnoty jsou správné. Sebekritika uvedená v závěru je namístě a doporučuji pro příští použití. K výkresové části nejsou žádné připomínky. Student prokázal schopnosti vytvářet vcelku kvalitní výkresovou dokumentaci. Bakalářská práce je z hlediska zpracování na velmi dobré úrovni. Po formální stránce je práce hodnotná. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28984