GRANDIČ, J. Studie strojů pro zimní údržbu komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student dle požadavků zadání v práci shrnul poznatky v oblasti strojů pro zimní údržbu komunikací jako přídavných nesených zařízení. Provedl kritické zhodnocení dosavadní teoretických poznatků a poznatků z konstrukčního řešení z oblasti odstraňování sněhu z komunikací, a to pomocí pluhů, sněhových fréz a posypových vozů. Student přehledně uvedl postup výpočtu výkonových parametrů požadovaných na motorové a převodové soustavě nosného vozidla. Dále student shromáždil mnoho zajímavých parametrů v oblasti geometrie a technologie pluhů a sypačů. Bakalářská práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na velmi vysoké úrovni. Práce má sice některé drobné nedostatky ve zpracování obrázků a v drobných překlepech v textu, ale vzhledem k rozsáhlosti práce jsou tyto drobnosti zanedbatelné. Po textové a grafické stránce je práce na vynikající úrovni zpracování. Student prokázal zájem o tuto oblast strojů, což dokazuje seznam citací. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Bakalářská práce obsahuje velmi kvalitně zpracovanou rešerši strojů pro zimní údržbu komunikací. Práce je členěna logicky a přehledně. Celkově skvělý dojem práce kazí pouze nižší kvalita použitých obrázků. Jan Grandič svou prací dokázal značný zájem o dané téma a kvalitním zpracováním také dobré předpoklady k dalšímu studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 28981