MAREŠOVÁ, R. EPR studium radikálových meziproduktů H-transferu z kyslíkatých, uhlíkatých a dusíkatých donorů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelka, Ladislav

Ing. Renata Marešová začala pod mým vedením pracovat na problematice disertace na podzim roku 2003. V průběhu inženýrského studia se její výzkumná práce soustředila na studium vlastností huminových kyselin, což bylo i námětem její diplomové práce pod vedením Doc. Klučákové. Zde získala potřebnou laboratorní zručnost, kterou pak účinně využívala při přechodu na doktorandské studium, které bylo zaměřeno do úplně odlišné oblasti, studia radikálových reakcí metodou EPR spektroskopie. Doktorandka si v krátké době osvojila teoretické základy této metody a techniku měření EPR spekter. Své znalosti z této oblasti si měla možnost prohloubit také v rámci několika měsíčního pobytu na Technické Univerzitě v Lisaboně v laboratoři prof. Tello (projekt Erasmus). Její disertační práce byla zaměřena na detekci radikálových meziproduktů, vznikajících homolytickým štěpením OH, CH a NH vazeb z vybraných donorů charakteru fenolů, aromatických sekundárních aminů a sloučenin s kyselou CH vazbou (substituované kumariny, beta-diktony), přičemž jako iniciátory tohoto procesu byly využívány některé typy redox činidel (např. PbO2, TiO2) spolu se sloučeninami typu DPPH. Cílem disertace bylo získání poznatků o charakteru vznikajících radikálů. Vzhledem k obecné nízké stabilitě bylo potřebné na jejich identifikaci metodou EPR spektroskopie aplikovat nepřímou metodu t.zv. spin trappingu. Techniku tohoto přístupu doktorandka v krátkém čase rovněž úspěšně zvládla. Vzhledem k tomu, že tato metoda vede ke vzniku velmi komplikovaných EPR spekter, bylo nutné se podrobně seznámit s teorií jejich interpretace. Ta se prováděla pomocí simulačního programu SimFonia. Rovněž tuto náročnou metodu si Ing. Marešová velmi rychle osvojila a účinně ji využívala. Při vypracování disertační práce jmenovaná pracovala velmi svědomitě, přičemž účinně využívala své schopnosti tvořivého myšlení. Naměřené výsledky průběžně zpracovávala tak, aby je bylo možné použít v rámci publikací v časopisech nebo sbornících. Tyto své vlastnosti si zachovala i po přechodu na kombinovanou formu studia. Všechny výše uvedené důvody vedou školitele k celkovému vysoce pozitivnímu hodnocení práce Ing. Marešové, vykonané v průběhu vypracování disertace. V Brně dne 24. 9. 2009 prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. školitel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mazúr, Milan

Posudek existuje pouze v listinné podobě a je založen ve spise studentky.

Navrhovaná známka

Stopka, Pavel

Posudek existuje pouze v listinné podobě a je založen ve spise studentky.

Navrhovaná známka

eVSKP id 27421