SERVUS, T. Trendy vývoje upínání řezných nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Bylo proveden podrobný rozbor způsobů upínání stopkových nástrojů včetně technicko ekonomického vyhodnocení. V experimentální části se práce zabývá porovnáním materiálu hydraulického a tepelného upínače Diplomant prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Práci lze hodnotit z hlediska souhrnu informací k danému tématu velmi dobře. Grafická úprava textu je na dobré úrovni, některé obrázky by si zasloužily větší pozornosti. V podstatě posluchač spnil základní body zadání. Skladba a logické uspořádání neodpovídá, z hlediska přehlednosti, potřebám. Dle mého názoru na začátku mělo být (třeba v blokových schématech) provedeno rozdělení používaných výstupů vřeten strojů s návazností na nástroj přímo, nebo s mezičlánkem (trny, apod.) a to v obecné poloze. Následně mohl být proveden výběr (tak jak bylo provedeno) oblasti, které se bude věnovat konkrétně. V podstatě je věnovaná největší pozornost výrobkům firmy SCHUNK a GÜHRING. Definice soustružení není přesná. V textu se vyskytují různé nepřesnost a formulace jako : list 11 - " zuby vcházejí a vycházejí ze záběru", "hrot vrtáku", " unašecí kameny zajišťují jednoznačnou orientaci na stroji" (to zajišťuje další vybrání),"cílem analýzy bylo zjištění chemického složení upínače" (snad stanovení mat. a tepelného zpracování jednotlivých částí upínače), apod. V textu jsou používány zkratky, které nejsou uvedeny v seznamu zkratek, (např. HSK) zkratka SK je použita jak pro strmý kužel, tak i slinuté karbidy. Pro strmý kužel 7:24 je uvedena pouze norma DIN, co normy ISO, ČSN.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20395